Vážení rodičia! 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva SR a po prerokovaní so zriaďovateľom obcou Klubina nebude prevádzka materskej školy MŠ Klubina dňa 11.1.2021 obnovená ani v obmedzenom režime pre deti zákonných zástupcov, ktorí zabezpečujú kritickú infraštruktúru a ani pre deti zákonných zástupcov, ktorým to vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a to z dôvodu, že sa nenaplnil záujem o dochádzku detí  do MŠ zo strany zákonných zástupcov od 11.01.2021.

Základná škola Klubina od 11. 1. 2021 prechádza na dištančnú formu vyučovania.

O otvorení Základnej a materskej školy v štandardnom režime Vás budeme včas informovať.