• Základná škola s materskou školou Klubina č. 157, 023 04

      

     OZNAM

      

     Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2024/2025

      

     Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Klubina v zmysle zákona č. 182/2023 Z. z. (Školský zákon) a v zmysle VZN Obce Klubina č. 2/2023 oznamuje rodičom budúcich prvákov,

     že zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční dňa

     10. apríla 2024

     v budove základnej školy podľa časového harmonogramu od 13.00 hod. do 16.00 hod.

     Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť rodný list dieťaťa, vlastnoručne podpísanú prihlášku zo systému EDUPAGE s lekárskym potvrdením, občiansky preukaz rodiča, kartičku poistenca dieťaťa, ak je dieťa zdravotne postihnuté aj doklad o zdravotnom postihnutí a poplatok 15 EUR na zakúpenie pracovných zošitov pre budúcich prvákov.

     Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, ktoré k 31.08.2024 dovŕši šesť rokov. Zapisujú sa deti narodené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

     V prípade ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ Základnej školy s materskou školou rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

     • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
     • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
     • s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

      

     Klubina 09. 02. 2023

      

      

     Mgr. Miriam Dudeková

                                                                                 riaditeľka školy