• O našej škole

  • Základná škola s  materskou školou v Klubine  predstavuje dedinský typ školy.
   Poskytuje predprimárne a primárne vzdelávanie. Predprimárne vzdelávanie poskytuje v jednej triede – 3. až 6. ročné deti. Primárne vzdelávanie v 2 triedach, spojených ročníkoch 1. + 2. ročník a 3. + 4. ročník. V školskom roku 2022/2023 navštevuje materskú školu 21 detí a základnú školu 23 žiakov, z toho do prvého ročníka nastúpili 5 prváci.
   Budova Základnej školy s materskou školou je v dobrom technickom stave po rozsiahlej rekonštrukcii v roku 2015. Pravidelne udržiavaná, esteticky upravená a bez porúch, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov. V školskom roku 2018/2019 prebehla rekonštrukcia triedy materskej školy a jednej triedy základnej školy + rekonštrukcia sociálnych zariadení. Taktiež v tom istom školskom roku prebehla rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne. Areál základnej školy dotvára školský dvor s dreveným altánkom, s novovybudovanými preliezkami, hojdačkami a drevenými domčekmi pre žiakov ZŠ a MŠ. Po celom areály sú vysadené listnaté a ihličnaté stromy a kríky. Je tu vybudované aj parkovisko pre zamestnancov školy. Triedy sú vybavené modernými interaktívnymi tabuľami a novým školským nábytkom. Máme jednu odbornú – počítačovú učebňu, v ktorej sa nachádza 12 počítačov zo zostavami + 1 interaktívna tabuľa. V popoludňajších hodinách žiaci navštevujú záujmové krúžky (počítačový, športový, výtvarný). Škola spolupracuje so SZUŠ Lietavská Lúčka. Žiaci majú možnosť navštevovať výtvarný krúžok priamo na škole. Vďaka práci učiteľov sa žiaci zapájajú do rôznych súťaží. Najviac sa im darí vo výtvarných súťažiach, v ktorým už po tri roky získali popredné umiestnenia. Snahou školy je vytvoriť príjemné, estetické prostredie, aby sa škola stala „druhým domovom".

   Mgr. Miriam Dudeková
   riaditeľka školy