• Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
   • Aktuálny cenník stravného školskej jedálne uvádza Všeobecne záväzné nariadenie OBCE KLUBINA č. 1/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Klubina a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klubina
     
    VIAC INFORMÁCIÍ:VZN č. 1/2023 OBCE KLUBINA 
  • DOKUMENTY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE