• Kritériá

    • Kritéria prijatia do 1. ročníka základnej školy

     • aktívne využíva spisovný jazyk v bežných komunikačných situáciách, aplikuje pravidlá slušného správania, využíva neverbálne i prozodické vlastnosti reči, udržuje očný kontakt;

     • správne, zreteľne a plynule vyslovuje všetky hlásky a hláskové skupiny, formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia (ak sa v reči vyskytujú chyby, dieťa navštevuje logopéda);

     • vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.).

     • odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i).Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach, v dramatických a hudobno-pohybových činnostiach;

     • spamäti prednesie poetické/prozaické dielo;

     • pozná niektoré slovenské ľudové piesne;

     • pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne (v primeraných ekvivalentoch) používa výrazy ako autor, kniha, strana, spisovateľ. Používa knihu správnym spôsobom;

     • identifikuje niektoré písmená veľkej tlačenej abecedy, dokáže napísať svoje meno;

     • rozhodne, či sa dve slová rýmujú, rozčlení zvolené slová na slabiky, vyčlení začiatočnú hlásku slova;

     • dodržiava grafomotorické zásady dôležité pre správne písanie v 1. ročníku ZŠ (správny úchop ceruzy, správny pohyb dlaní, prstov, zápästia, správne sedenie, vhodný prítlak počas písania/kreslenia);

      

     • vymenuje čísla v obore od 0 do 10 (vzostupne, zostupne, dokáže pokračovať v rade od ktoréhokoľvek čísla);
     • určí počet a poradie prvkov v skupine v obore do 10 (spôsobom vyhovujúcim dieťaťu), triedi prvky skupiny podľa pokynov (na základe vlastnosti farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.), porovnáva počet prvkov jednotlivých skupín;
     • určí polohu predmetu v priestore/rovine s použitím slov/ slovných spojení: hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...);
     • identifikuje rovinné geometrické útvary (trojuholník, štvorec, kruh, obdĺžnik) a dokáže ich načrtnú podľa vzoru;
     • identifikuje priestorové geometrické útvary (guľa, kváder, kocka);
     • rozpozná rovnú a krivú čiaru;
     • porovnáva predmety na základe veľkosti/dĺžky (väčší, menší, dlhší, kratší,...);
     • podľa pravidla dokáže doplniť predpísaný vzor (farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.);
     • odlišuje živé od neživých súčastí prírody;
     • vymenuje ročné obdobia a zmeny pre ne charakteristické;
     • opíše svoj režim dňa, plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach, správne používa pojmy včera, dnes a zajtra;
     • vie, koľko má rokov (príp. pozná mesiac svojho narodenia v závislosti od ročného obdobia);
     • rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu, uvedie niektoré životné prejavy rastlín, opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny;
     • identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov, rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich, opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy, identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov;
     • vymenuje jednotlivé časti ľudského tela na základe vlastnej kresby ľudskej postavy (aj s detailmi), opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela – dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie;
     • pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka;
     • vie, adresu svojho bydliska;
     • pozná základné pravidlá cestnej premávky, dopravné prostriedky, dopravné značenia;
     • pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník;
     • pozná štát, v ktorom navštevuje MŠ, jeho hlavné mesto, štátnu hymnu a zástavu;
     • vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.);
     • opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti;
     • pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu, vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel;
     • pozná niektoré tradičné remeslá a profesie;
     • pozná farby, pracuje s nimi (mieša farby);
     • má správne držanie tela v stoji a v sede;
     • vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah, ovláda správnu techniku chôdze a behu; ovláda skok znožmo a skok cez prekážku, ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania, manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď., ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Klubina
   • zsklubina@post.sk
   • 041-4395107
   • Klubina 157, 023 04
  • Prihlásenie