• Kritéria prijatia do 1. ročníka základnej školy

    • aktívne využíva spisovný jazyk v bežných komunikačných situáciách, aplikuje pravidlá slušného správania, využíva neverbálne i prozodické vlastnosti reči, udržuje očný kontakt;

    • správne, zreteľne a plynule vyslovuje všetky hlásky a hláskové skupiny, formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia (ak sa v reči vyskytujú chyby, dieťa navštevuje logopéda);

    • vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.).

    • odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i).Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach, v dramatických a hudobno-pohybových činnostiach;

    • spamäti prednesie poetické/prozaické dielo;

    • pozná niektoré slovenské ľudové piesne;

    • pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne (v primeraných ekvivalentoch) používa výrazy ako autor, kniha, strana, spisovateľ. Používa knihu správnym spôsobom;

    • identifikuje niektoré písmená veľkej tlačenej abecedy, dokáže napísať svoje meno;

    • rozhodne, či sa dve slová rýmujú, rozčlení zvolené slová na slabiky, vyčlení začiatočnú hlásku slova;

    • dodržiava grafomotorické zásady dôležité pre správne písanie v 1. ročníku ZŠ (správny úchop ceruzy, správny pohyb dlaní, prstov, zápästia, správne sedenie, vhodný prítlak počas písania/kreslenia);

     

    • vymenuje čísla v obore od 0 do 10 (vzostupne, zostupne, dokáže pokračovať v rade od ktoréhokoľvek čísla);
    • určí počet a poradie prvkov v skupine v obore do 10 (spôsobom vyhovujúcim dieťaťu), triedi prvky skupiny podľa pokynov (na základe vlastnosti farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.), porovnáva počet prvkov jednotlivých skupín;
    • určí polohu predmetu v priestore/rovine s použitím slov/ slovných spojení: hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...);
    • identifikuje rovinné geometrické útvary (trojuholník, štvorec, kruh, obdĺžnik) a dokáže ich načrtnú podľa vzoru;
    • identifikuje priestorové geometrické útvary (guľa, kváder, kocka);
    • rozpozná rovnú a krivú čiaru;
    • porovnáva predmety na základe veľkosti/dĺžky (väčší, menší, dlhší, kratší,...);
    • podľa pravidla dokáže doplniť predpísaný vzor (farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.);
    • odlišuje živé od neživých súčastí prírody;
    • vymenuje ročné obdobia a zmeny pre ne charakteristické;
    • opíše svoj režim dňa, plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach, správne používa pojmy včera, dnes a zajtra;
    • vie, koľko má rokov (príp. pozná mesiac svojho narodenia v závislosti od ročného obdobia);
    • rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu, uvedie niektoré životné prejavy rastlín, opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny;
    • identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov, rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich, opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy, identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov;
    • vymenuje jednotlivé časti ľudského tela na základe vlastnej kresby ľudskej postavy (aj s detailmi), opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela – dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie;
    • pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka;
    • vie, adresu svojho bydliska;
    • pozná základné pravidlá cestnej premávky, dopravné prostriedky, dopravné značenia;
    • pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník;
    • pozná štát, v ktorom navštevuje MŠ, jeho hlavné mesto, štátnu hymnu a zástavu;
    • vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.);
    • opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti;
    • pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu, vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel;
    • pozná niektoré tradičné remeslá a profesie;
    • pozná farby, pracuje s nimi (mieša farby);
    • má správne držanie tela v stoji a v sede;
    • vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah, ovláda správnu techniku chôdze a behu; ovláda skok znožmo a skok cez prekážku, ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania, manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď., ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi.