• Kritéria prijatia do 1. ročníka základnej školy

    • aktívne využíva spisovný jazyk v bežných komunikačných situáciách, aplikuje pravidlá slušného správania, využíva neverbálne i prozodické vlastnosti reči, udržuje očný kontakt;

    • správne, zreteľne a plynule vyslovuje všetky hlásky a hláskové skupiny, formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia (ak sa v reči vyskytujú chyby, dieťa navštevuje logopéda);

    • vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.).

    • odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i).Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach, v dramatických a hudobno-pohybových činnostiach;

    • spamäti prednesie poetické/prozaické dielo;

    • pozná niektoré slovenské ľudové piesne;

    • pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne (v primeraných ekvivalentoch) používa výrazy ako autor, kniha, strana, spisovateľ. Používa knihu správnym spôsobom;

    • identifikuje niektoré písmená veľkej tlačenej abecedy, dokáže napísať svoje meno;

    • rozhodne, či sa dve slová rýmujú, rozčlení zvolené slová na slabiky, vyčlení začiatočnú hlásku slova;

    • dodržiava grafomotorické zásady dôležité pre správne písanie v 1. ročníku ZŠ (správny úchop ceruzy, správny pohyb dlaní, prstov, zápästia, správne sedenie, vhodný prítlak počas písania/kreslenia);

     

    • vymenuje čísla v obore od 0 do 10 (vzostupne, zostupne, dokáže pokračovať v rade od ktoréhokoľvek čísla);
    • určí počet a poradie prvkov v skupine v obore do 10 (spôsobom vyhovujúcim dieťaťu), triedi prvky skupiny podľa pokynov (na základe vlastnosti farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.), porovnáva počet prvkov jednotlivých skupín;
    • určí polohu predmetu v priestore/rovine s použitím slov/ slovných spojení: hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...);
    • identifikuje rovinné geometrické útvary (trojuholník, štvorec, kruh, obdĺžnik) a dokáže ich načrtnú podľa vzoru;
    • identifikuje priestorové geometrické útvary (guľa, kváder, kocka);
    • rozpozná rovnú a krivú čiaru;
    • porovnáva predmety na základe veľkosti/dĺžky (väčší, menší, dlhší, kratší,...);
    • podľa pravidla dokáže doplniť predpísaný vzor (farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.);
    • odlišuje živé od neživých súčastí prírody;
    • vymenuje ročné obdobia a zmeny pre ne charakteristické;
    • opíše svoj režim dňa, plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach, správne používa pojmy včera, dnes a zajtra;
    • vie, koľko má rokov (príp. pozná mesiac svojho narodenia v závislosti od ročného obdobia);
    • rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu, uvedie niektoré životné prejavy rastlín, opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny;
    • identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov, rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich, opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy, identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov;
    • vymenuje jednotlivé časti ľudského tela na základe vlastnej kresby ľudskej postavy (aj s detailmi), opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela – dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie;
    • pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka;
    • vie, adresu svojho bydliska;
    • pozná základné pravidlá cestnej premávky, dopravné prostriedky, dopravné značenia;
    • pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník;
    • pozná štát, v ktorom navštevuje MŠ, jeho hlavné mesto, štátnu hymnu a zástavu;
    • vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.);
    • opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti;
    • pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu, vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel;
    • pozná niektoré tradičné remeslá a profesie;
    • pozná farby, pracuje s nimi (mieša farby);
    • má správne držanie tela v stoji a v sede;
    • vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah, ovláda správnu techniku chôdze a behu; ovláda skok znožmo a skok cez prekážku, ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania, manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď., ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi.
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.