• Podmienky prijatia do materskej školy

     • Základná škola s materskou školou Klubina 157, 023 04

       

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Klubina 157 po dohode so zriaďovateľom školy (Obec Klubina) a v súlade s platnou legislatívou podľa   § 28 ods. 18 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 273/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) oznamujeme rodičom, že: 

      podávanie žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne  od 1. mája do 31. mája 2024

       

      Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

      Žiadosť  o prijatie  dieťaťa  na  predprimárne  vzdelávanie  v  materskej  škole  je uverejnená na  webovej stránky školy http://www.skolaklubina.sk, príp. si ju zákonný zástupca môže prevziať osobne v materskej škole.

      Rodič môže podať žiadosť:

      • osobne,
      • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
      • emailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
      • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy s materskou školou alebo  elektronického dokumentu,    ktorý   je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

      Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy                    a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti  vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

      • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,
      • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať,
      • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou    a je to v najlepšom záujme dieťaťa: -  príloha č. 1

      Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca                                    a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľke školy:  - príloha č. 2. 

       

      Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ

      1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
      2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
      3. Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta 2024 (podľa § 59b ods. 2 školského zákona ).
      4. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024, je predprimárne vzdelávanie povinné.  Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2024 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2024 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.
      5. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti  a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj          o povinnom očkovaní dieťaťa.
      6. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie            a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Ostatné podmienky zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené:

      • základné hygienické návyky (vedelo sa pýtať na potrebu),
      • základné sebaobslužné návyky (vedelo spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým    a samostatne sa čo najviac angažovať),
      • základné stravovacie návyky (vedelo samostatne jesť lyžicou a piť z pohára). 

      Dieťa možno podľa kapacitných možností materskej školy prijať na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu  školského roka. Dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak sú                v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne podmienky a dieťa bude mať osvojené  základné hygienické a sebaobslužné návyky.

      Spádová materská škola

      Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce,             v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási.

      Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

      Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

      Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami).

      Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľka materskej školy vydá  po predložení uvedených dokumentov.

      Prijímanie detí cudzincov

      Ak ide o dieťa cudzinca podľa § 146 ods. 1 školského zákona a nejde o dieťa so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca alebo azylanta, riaditeľka materskej školy na základe žiadosti podanej zákonným zástupcom prijme dieťa „štandardným“ spôsobom

      podľa Správneho poriadku (t. j. riaditeľka vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na vzdelávanie).

      Prijatie dieťaťa do  materskej školy

      Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  do 30. júna 2024.

       

      V Klubine 4. 4. 2024  

                                                              Mgr. Miriam Dudeková

                                                                  riaditeľka školy

       

                                                                                                               

                                        

       

       

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou situáciou s výskytom kontaminovaných jahôd z Poľska boli školy požiadané o zaslanie informácii z RÚVZ v Čadci k vírusovej hepatitíde typu A.

      V našej škole (školskej jedálni) sme kontaminované ovocie nemali.

      S pozdravom

                                Mgr. Miriam Dudeková

                                     riaditeľka školy