• Základné informácie

    • ŠKD svojim zameraním odzrkadľuje význam a dôležitosť, ktorú kladieme a zdôrazňujeme vo výchove a vzdelávaní žiakov už od predškolského vzdelávania. Žiak, dieťa, má možnosť rásť v podnetnom prostrední nielen vlastným poznávaním okolia, ale aj sebapoznávaním, ktoré sú kľúčové pre formovanie si vlastného názoru, spolupráce a výberu ďalšej cesty vo vzdelávaní sa pre budúce povolanie a fungovanie v sociálnej spoločnosti. 


     ŠKD pracuje v jednom oddelení, v ktorom sa sústreďujú v jednej triede, ktorá sa nachádza na prízemí budovy školy, žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ. 

     Vlastnými cieľmi a poslaním výchovy v ŠKD vymedzenými naším výchovným programom chceme vytvoriť pre žiakov v poobedňajších hodinách po vyučovaní nielen priestor, ale aj možnosti k poznávaniu oblastí, ktoré žiaka podnecujú k bádaniu a tvorivej činnosti, ako aj k podnetom poznávania samého seba.


     a. Vytvárať priestor k vlastnej iniciatíve.
     b. Podporovať individuálnu tvorivosť.
     c. Tvoriť a rešpektovať pravidlá sociálnej skupiny. 
     d. Naučiť sa spolupracovať v sociálnej skupine rovesníkov. 
     e. Zdokonaľovať prezentačné schopnosti. 
     f. Vytvárať možnosti vlastného sebapoznania.


     Dominantné postavenie majú aj ciele výchovy ustanovené Štátnym výchovným programom pre školský klub detí, ktorý vypracoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže a schválilo ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 25. novembra 2022 pod číslom 2022/20417:3-A2140 s platnosťou od 1. septembra 2023.

   • Základné informácie pre rodičov detí navštevujúcich ŠKD

   • Vážení rodičia, 

    vzhľadom na Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klubina č. 1/2023, ktoré nadobudlo platnosť 1. mája 2023, je výška príspevku na pobyt dieťaťa v ŠKD 20,00€/mesiac. Príspevok je potrebné uhradiť vždy najneskôr do 10. dňa daného mesiaca na prijímový účet školy SK43 5600 0000 0077 4650 7002. Pre špecifikáciu platby uveďte meno a priezvisko Vášho dieťaťa do správy pre prijímateľa.