• ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

     •                                                           

         Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Klubina č. 157 v súlade s platnou legislatívou § 20 ods. 2, 3 zákona č. 245/2008 Z. z., VZN obce Klubina a Usmernením k zápisu do 1. ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole oznamuje rodičom, že

       

      zápis do 1. ročníka

       

      na školský rok 2024/2025 sa uskutoční dňa

       

      10.  apríla 2024

       

      v budove 1.-4. roč. (horná trieda) podľa časového harmonogramu, do ktorého sa rodičia

      môžu  zapísať v materskej škole.

      Časový harmonogram zápisu do 1. ročníka bude k dispozícii v materskej škole. 

       

      Zápis sa uskutoční v prítomnosti dieťaťa – budúceho žiaka 1. ročníka.

       

      Na zápis je potrebné  priniesť:

      ·         občiansky preukaz zákonného zástupcu,

      ·         prefotený rodný list,

      ·         peniaze na zošity k šlabikáru.

      Zákonný zástupca môže základnej škole doručiť prihlášku osobne pred samotným zápisom alebo v deň konania zápisu, poštou, prípadne kuriérom na adresu základnej školy alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu. 

      Prihlášku možno podať:

      ·         v listinnej podobe na formulári, ktorý je možné zobrať si v materskej škole, príp. vytlačiť  z webovej stránky školy. Prihláška musí byť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami, alebo   

      ·         elektronicky vygenerovaním prihlášky zo školského informačného systému.  V takomto prípade zákonní zástupcovia prihlášku vytlačia, obidvaja podpíšu, prinesú k zápisu.  

      Ak  zákonný zástupca prihlášku zašle iba elektronicky (vyplnenú prihlášku vytlačí škola), je potrebné, aby sa buď obidvaja rodičia zúčastnili zápisu a podpísali prihlášku alebo

       k elektronickej prihláške, zaslanej škole, priniesli k zápisu tlačivo  s podpismi obidvoch zákonných zástupcov.

      Všetky tlačivá – prihláška, prílohy 1,2,3 sú u riaditeľky školy.

       

      Podpisy zákonných zástupcov 

      Podľa § 144a ods. 1 školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania,  v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.  

      Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:  

      ·         jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

      ·         jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať),

      ·         vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad čestným vyhlásením zákonného zástupcu) -  príloha č. 1

      V prípade, ak:

      ·         jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať fotokópiou úmrtného listu, resp. formou nahliadnutia do úmrtného listu,

      ·         dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje fotokópiou rodného listu dieťaťa, resp. formou nahliadnutia  do rodného listu dieťaťa.

      Na prihláške postačuje podpis  len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie - príloha č. 2  

       Všetky tlačivá – prílohy 1,2 sú u riaditeľky školy.

       

      Plnenie povinnej školskej dochádzky

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu v príslušnom kalendárnom roku (vrátane)  a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“), bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je u neho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

      Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

       

      Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

      Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré k 31. augustu príslušného kalendárneho roka (vrátane) nedovŕši šiesty rok veku, ak zákonný zástupca pri zápise predloží riaditeľovi školy súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Zákonný zástupca môže požiadať o prijatie dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole aj  v prípade, ak dieťa nedovŕši k 31. augustu príslušného kalendárneho roka (vrátane) šesť rokov veku a v aktuálnom školskom roku neplnilo povinné predprimárne vzdelávanie.

       

       Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

       

      Plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ktoré žije so svojim zákonným zástupcom dlhodobo v zahraničí

      Ak má zákonný zástupca záujem, aby sa jeho dieťa vzdelávalo v škole v zahraničí, môže požiadať riaditeľa kmeňovej školy o povolenie vzdelávania podľa § 23 písm. b),  c) alebo e) školského zákona, t. j. o:

      ·         vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky (§ 23 písm. b) školského zákona),

      ·         vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil ministerstvu školstva, že vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu (§ 23 písm. c) školského zákona), alebo

      ·         individuálne vzdelávanie v zahraničí (§ 23 písm. e) školského zákona).

      Možnosti vzdelávania dieťaťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosahuje školskú spôsobilosť

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť môže pokračovať  v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy:

      ·         písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, 

      ·         písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a 

      ·         informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

      Ak zákonný zástupca uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania je povinný o tejto skutočnosti informovať aj riaditeľa základnej školy, do ktorej podal prihlášku na prijatie na základné vzdelávanie. Keď riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, zákonný zástupca predloží základnej škole, fotokópiu rozhodnutia riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

      Riaditeľ materskej školy môže rozhodnúť o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa najneskôr do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, t. j. do konca aktuálneho školského roka. 

       

      Prijatie dieťaťa

      Riaditeľka školy rozhodne o prijatí dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole do 15. júna 2024 a doručí vydané rozhodnutie zákonným zástupcom.

       

      V Klubine, 20. 03. 2024 

                           

      Mgr. Miriam Dudeková

      riaditeľka ZŠ s MŠ

                                                               

       

     • Darovanie 2% z príjmu

     • Vážení rodičia a priatelia školy!

      Nadácia Spoločne pre región sa aj tento rok obracia na Vás s prosbou o poskytnutie 2%, resp. 3% Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2023.

      Už niekoľko rokov úspešne spolupracuje na projekte získania 2% pre materské, základné a stredné školy v regióne, pre zdravotnícke zariadenia a deti s telesným postihnutím.

      Poskytuje i podporu na rozvíjanie telesnej kultúry a športu,  na organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti, pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

      Nadácia Spoločne pre región spĺňa zákonné podmienky na prijatie 2% podielu zaplatenej dane podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších noviel. Zapísaná v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/693

      Nadácia Spoločne pre región

      Framborská 12010 01 Žilina

      IČO: 37900706 

      Tel: +421 41 5626541-3  Mobil: +421 911 062 297

       

      Postup pri darovaní 2% :

      1. Právnické osoby a fyzické osoby (podnikatelia) vo svojom daňovom priznaní uvedú údaje organizácie, ktorej chcú 2% poskytnúť.

      2. Zamestnanci požiadajú mzdovú pracovníčku o ročné zúčtovanie dane. V tlačive označia, že žiadajú               aj Potvrdenie na účely poskytnutia 2%. Na základe toho im pracovníčka vydá príslušné potvrdenie.

      Údaje z Potvrdenia potom vypíšu do Vyhlásenia o poskytnutí sumy do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane           z príjmov za rok 2023.

      Potrebné tlačivá Vám môžeme na požiadanie poslať prostredníctvom Vášho dieťaťa, môžete si ich stiahnuť          z webovej stránky školy, príp. si ich môžete vyzdvihnúť osobne v ZŠ s MŠ Klubina.

      Vyplnené tlačivá je potrebné priniesť do  školy do 20.04.2024, následne ich hromadne odovzdáme na príslušnom daňovom úrade.

       

      Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

      Monika Kontšteková

      správca nadácie

       

      Mgr.Miriam Dudeková         

      riaditeľka školy

      Ďakujeme, že podporujete rozvoj a vzdelávanie Vaších detí v ZŠ s MŠ Klubina.

       Formuláre na stiahnutie: